Державні санітарні норми і правила

Державні санітарні норми і правила
“Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей”

1. Загальні положення
1.1. Державні санітарні норми і правила “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей” (далі – санітарні правила) поширюються на видання газет-ні, журнальні, книжкові (у т.ч. навчальні видання, підручники, навчальні посі-бники), а також іншу друковану продукцію, призначену для використання ді-тьми, що видаються в Україні із застосуванням шрифтів на кириличній графіч-ній основі та латинській графічній основі або імпортуються в Україну.
1.2. Згідно із Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемі-чного благополуччя населення” державні санітарні норми і правила є обов’язковий для виконання нормативно-правовий акт. Відповідно до Закону України “Про видавничу справу” до суб’єктів видавничої справи відносяться видавці, виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції.
Порушення санітарних норм і правил тягне за собою дисциплінарну, ад-міністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законо-давства.

Завантажити повку версію (doc)

Залишити коментар